My blog | İş Sağlığı ve İş Güvenliği
16602
page-template-default,page,page-id-16602,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

İş kazalarının:
-%88 insani davranışlardan,

 

-%10 tehlikeli durumlardan kaynaklanır. Bu kazaların %98 ‘lik kısmı önlenebilir. Önlenemeyen kısım % 2′den oluşmaktadır. O halde bu bilimsel verilerden de anlaşıldığı üzere, iş kazalarının önlenmesinde çalışan eğitiminin de büyük rol oynadığı yadsınamaz.

 

30 Haziran 2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki ; Madde 16 ve Madde 17, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki yaptırımı açıkça ortaya koymaktadır.

 

Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

 

(2) İşveren;
a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.
b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.
c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

 

Çalışanların eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

 

Eğitim Konuları

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kültürü
 • İş hijyeni
 • Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  Ofis ergonomisi
 • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları
 • Çalışanın yasal hak ve sorumlulukları
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve periyodik bakımları
 • Korunma politikaları
 • Ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Yangın
 • Acil durum planları
 • Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanım zorunlulukları
 • Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği